แถลงการณ์#72

 
แล้วการกินเลี้ยงโต๊ะแชร์รอบที่2 ครั้งที่ 7ก็ผ่านไปได้ด้วยความเปรมปรีย์ โดยในครั้งหน้าก็เป็นโก๋ตุ๊กที่บังเอิญโอน้อยออกชนะคนที่เหลือ(เงียบ,ยุทธ)จึงได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงโต๊ะแชร์ครั้งต่อไป ในเรื่องคอนเซ็ปต์นั้น ยังไม่คิด แต่สถานที่ก็ยังคงเดิมนั่นคือ มหาอัครสถานสมาคมถั่วงอก 
 
และต่อไปนี้คือระเบียบการอย่างเป็นทางการของสมาคมถั่วงอก โดยเจ้ากรมตลอดกาล (โก๋เหม่ง) ได้มาเข้าฝันกระผมและร่วมกันลงนามร่างระเบียบนี้ไว้
 

-ร่าง-

ระเบียบข้อบังคับสมาคมถั่วงอก  รัตนโกสินทร์ศก  227

 

หมวดที่  1  :  คุณสมบัติของสมาชิกภาพ

1.       สมาชิกภาพผู้เป็นชายให้มีคำนำหน้านามว่า  โก๋  ต่อท้ายด้วยชื่อ  เล่น  หรือชื่อที่เรียกขานกันอย่างเป็นสากลในสมาคม

2.       สมาชิกภาพผู้เป็นหญิงให้มีคำนำหน้านามว่า  กี๋  ต่อท้ายด้วยชื่อ  เล่น  หรือชื่อที่เรียกขานกันอย่างเป็นสากลในสมาคม

3.     ผู้เป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์จะต้องมาแสดงตนต่อเจ้ากรม  เพื่อออกบัตรรับรองการเป็นสมาชิกภาพ  โดยพิจารณาจากคุณสมบัติดังต่อไปนี้

3.1    สมาชิกโดยกำเนิด

(1)   เป็นอดีตนักเรียนโรงเรียนทวีธาภิเศก  รุ่น  97  ที่ได้เคยเรียนในห้อง  22  ซึ่งหมายถึง  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์   ภาษาอังกฤษ  ห้องที่  2

(2)   เป็นบุตร หรือธิดา  ของผู้มีคุณสมบัติตามข้อ (1) ของสมาชิกโดยกำเนิด  ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวจะต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย

3.2      สมาชิกโดยสถานภาพ

(1)   เป็นภรรยาของผู้มีคุณสมบัติตามข้อ (1)  ของสมาชิกโดยกำเนิด  ไม่ว่าจะโดยการสมรส หรือการจัดพิธีแต่งงาน  โดยในระหว่างการเป็นแฟนกับผู้มีคุณสมบัติตามข้อ  (1)  ของสมาชิกโดยกำเนิด  ให้ใช้คำนำหน้านามว่า  ซ้อ  ไปพลางก่อน

3.3    สมาชิกโดยการแต่งตั้ง

(1)   บุคคลทั่วไป  ที่สามารถผ่านการทดสอบตามระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม  ซึ่งได้รับการรับรองจากที่ประชุมสภาถั่วงอก

(2)   บุคคลทั่วไปที่มีคุณูปการต่อสมาคมเป็นอย่างยิ่ง  โดยผ่านการรับรองจากสมาชิกทุกคนโดยไม่มีเสียงคัดค้าน  และได้รับการรับรองจากที่ประชุมสภาถั่วงอก 

4.       การสิ้นสุดสมาชิกภาพ

4.1    ไม่หายใจ

4.2   ได้รับการลงมติจากคณะอนุญาโตตุลาการให้ปลดออกด้วยเหตุที่ทำให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสมาคมไม่ว่าจะในกรณีใด ๆ และได้รับการรับรองจากที่ประชุมสภาถั่วงอก 

4.3    ห้ามมิให้สมาชิกภาพคนใดลาออกในทุกกรณีโดยเด็ดขาด

5.       สภาถั่วงอก

5.1    สมาชิกภาพทุกคนให้ถือเป็นองค์คณะของสภาถั่วงอกโดยตำแหน่ง

5.2   ให้เจ้ากรมเป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาถั่วงอก  โดยมีอำนาจแต่งตั้งรองประธานสภาถั่วงอกได้ไม่เกิน  2  ตำแหน่ง  โดยผู้ที่ถูกคัดเลือกจะต้องมาจากสมาชิกภาพตามข้อ (1) ของสมาชิกโดยกำเนิดเท่านั้น  และต้องจัดให้มีการประชุมสมัยสามัญอย่างน้อยเดือนละ  1  ครั้ง  และสามารถจัดให้มีการประชุมสมัยวิสามัญได้ตามความจำเป็น

5.3   สมาชิกภาพทุกคนต้องเข้าร่วมประชุมสมัยสามัญ หรือวิสามัญอย่างน้อยปีละ  3  ครั้ง  หากไม่เป็นไปตามข้อกำหนดนี้ให้เจ้ากรมนำเรื่องให้คณะอนุญาโตตุลาการตัดสินลงโทษตามสมควรแก่โทสานุโทษ 

 

หมวดที่  2  :  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสมาชิกภาพ

1.       เป็นคนดี

2.       มีอารมณ์ขัน

3.       ทันคน (เจ้าเล่ห์)

4.       ไม่จนมุม

5.       ชอบสุ่มเสี่ยง

6.       เลี่ยงยาเสพติด

7.       จิตทะเล้น

8.       เป็นกีฬา

9.       กล้าบ้าบอ

10.    สอพลอบางโอกาส

11.    ฉลาดเอาตัวรอด

 

หมวดที่  3  :  การบริหารในรูปแบบเจ้ากรม

1.       ผู้ดำรงตำแหน่งเจ้ากรม  จะต้องเป็นสมาชิกตามข้อ (1) ของสมาชิกโดยกำเนิดเท่านั้น

2.     ให้เจ้ากรมที่ได้รับการเลือกตั้งตามระเบียบการคัดเลือกเจ้ากรมแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั้งสิ้น  ไม่น้อยกว่า  5  คนในตำแหน่งต่าง    ดังนี้

2.1    เสนาธิการท่านเจ้ากรม (โก๋เขียว)

2.2    ขุนคลัง (นิดหน่อยและโก๋กวง)

2.3   กุนซือฝ่ายบันเทิงและนันทนาการ (โก๋เมศร์และทีมงานสมชายมิวสิค)

2.4    กุนซือฝ่ายท่องเที่ยวและคมนาคม (โก๋ปิ๋ว)

2.5    กุนซือฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ (โก๋แก่)

2.6    กุนซือฝ่ายแรงงาน (โก๋ตุ๊ก)

2.7  ทนายความสมาคม (โก๋อุย)

3.     ให้เจ้ากรมมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งวาระละ  2  ปี  โดยกำหนดให้วันที่  19  กรกฎาคม  นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง  2  ปีเป็นวันหมดวาระ  และห้ามดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน  2  วาระ

4.       ให้เจ้ากรมแถลงผลการบริหารงานของสมาคมอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง 

5.       ห้ามมิให้เจ้ากรมลาออกก่อนที่จะหมดวาระโดยเด็ดขาด

6.     ในกรณีเจ้ากรมบริหารงานไม่โปร่งใส  ให้รีบนำเรื่องเข้าที่ประชุมสภาถั่วงอกและให้ลงมติไม่ไว้วางใจโดยถือเอาเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้นเกินกึ่งหนึ่งเป็นสำคัญ  หากเจ้ากรมได้รับมติไม่ไว้วางใจให้ถือว่าโดยปลดออกจากตำแหน่ง  และให้เลือกตั้งใหม่ภายใน   2  เดือน  โดยให้ที่ประชุมคัดเลือกรักษาการเจ้ากรมมาปฏิบัติหน้าที่แทนในระหว่างการเลือกตั้ง

7.       สมาชิกภาพทุกคนต้องให้เกียรติต่อเจ้ากรมตามสมควร  ห้ามทำให้เจ้ากรมต้องอับอายในที่สาธารณะโดยเด็ดขาด

8.     ในกรณีเจ้ากรมทำผิดกฎของสมาคม  จะต้องได้รับโทษเป็น 2 เท่าของสมาชิก  โดยให้ขุนคลังเป็นผู้มีอำนาจในการเรียกเก็บเงินค่าปรับ  และรองประธานสภาถั่วงอกคนที่ 1เป็นผู้ดำเนินการทางด้านวินัยตามระเบียบและข้อบังคับ

9.       ตำแหน่งต่าง ๆ ที่เจ้ากรมแต่งตั้งขึ้นจะสิ้นสุดลงหลังจากเจ้ากรมได้ออกจากตำแหน่งในทุกกรณี

10.    เจ้ากรมจะต้องจัดงาน ถั่วงอกระรื่น อย่างยิ่งใหญ่  อย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง 

 

หมวดที่  4  :  การเงินและการบัญชี

1.       ให้เจ้ากรมแต่งตั้งผู้รับผิดชอบทางการเงินและการบัญชีให้เสร็จสิ้นภายใน 7  วัน

2.     ให้เจ้ากรมมีอำนาจในการเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน  2,000  บาท /  ครั้ง  ถ้าเกินกว่านั้นให้นำเรื่องเข้าที่ประชุมสภาถั่วงอกเพื่อขอมติรับรอง  โดยถือเกณฑ์เกินกึ่งหนึ่งเป็นสำคัญ

3.       ห้ามมิให้ผู้ใดนำเงินของสมาคมไปใช้ในวิถีทางที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อสมาคมทุกกรณี 

4.     ให้สมาชิกภาพทุกคนบริจาคเงินให้กับสมาคมเดือนละ  100  บาทหรือปีละ 1,000  บาทจนกว่าจะสิ้นสุดสมาชิกภาพ  หากสมาชิกคนใดไม่ยอมจ่ายเงินบริจาคในระยะเวลาที่กำหนด  ให้เจ้ากรมเป็นผู้ตัดสินบทลงโทษตามสมควร

5.       เจ้ากรมจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความผิดที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดทางการเงินและการบัญชีต่อสมาคมในทุกกรณี

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: