.

หมวดที่  5  :  คณะอนุญาโตตุลาการ

1.     ให้เจ้ากรมแต่งตั้งคณะอนุญาโตตุลาการจำนวน  5  คน  เพื่อเป็นองค์คณะในการตัดสินข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในสมาคม  คำตัดสินขององค์คณะถือเป็นที่สิ้นสุด  โดยคุณสมบัติของคณะอนุญาโตตุลาการต้องเป็นไปตามข้อกำหนดดังนี้

1.1      ต้องเป็นสมาชิกภาพของสมาคมเท่านั้น

1.2      ในองค์คณะต้องประกอบด้วยผู้มีคุณสมบัติตามข้อ (1) ของสมาชิกโดยกำเนิดอย่างน้อย  3 คน

2.       คณะอนุญาโตตุลาการจะต้องตัดสินข้อพิพาทด้วยความเป็นธรรม

3.       เมื่อมีคำตัดสินจากคณะอนุญาโตตุลาการ  ให้เจ้ากรมแจ้งต่อสมาชิกให้รับทราบโดยทันที

4.       ผู้ไม่ปฏิบัติตามคำตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการถือว่าสิ้นสุดความเป็นสมาชิกภาพโดยทันที

5.     หากคณะอนุญาโตตุลาการคนใดปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่เป็นธรรม  ให้เจ้ากรมนำเรื่องเข้าที่ประชุมสภาถั่วงอกเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ  และดำเนินการปลดออกจากตำแหน่ง  โดยถือเกณฑ์เกินกึ่งหนึ่งเป็นสำคัญจากสมาชิกทั้งหมด

 

หมวดที่  6  :  บทลงโทษต่อผู้ละเมิด

1.       ผู้ใดละเมิด หรือไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ  หรือข้อบังคับใด ๆ ที่ออกโดยสมาคม  ให้ถือว่าสมาชิกผู้นั้นมีความผิด 

2.       ให้เจ้ากรมเป็นผู้มีอำนาจในการลงโทษผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ  ข้อบังคับต่าง  ๆ แต่เพียงผู้เดียว

3.       หากสมาชิกภาพไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้ากรมให้เจ้ากรมนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะอนุญาโตตุลาการโดยทันที

4.       การลงโทษได้แบ่งออกเป็น  3  ระดับ  โดยให้เจ้ากรมใช้อำนาจตามแต่ละกรณีดังนี้

4.1    ระดับตักเตือน  สำหรับโทษทั่วไปที่ส่งผลเสียหายต่อสมาคม  ให้เจ้ากรมพิจารณาโทษได้  2  ระดับดังนี้ 

(1)    ว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจาและถ้อยคำหยาบคาย

(2)    ประณามและประจานลงในเว็ปไซต์และสื่อต่าง ๆ ของสมาคม  จนกว่าผู้กระทำผิดจะรู้สำนึก

4.2    ระดับรุนแรง  สำหรับโทษทั่วไปที่ส่งผลเสียหายอย่างรุนแรงต่อสมาคม   ให้เจ้ากรมพิจารณาลงโทษได้  3  ระดับ

(1)    ปรับเงินเข้าสมาคมไม่เกิน  100  บาท/  ครั้งที่ทำผิด

(2)    ปรับเงินเข้าสมาคมตั้งแต่ 100  บาทแต่ไม่เกิน  200  บาท/ ครั้งที่ทำผิด

(3)    ทำกิจกรรมที่เป็นสาธารณะประโยชน์ต่อสมาคมเป็นระยะเวลาไม่เกิน  1  เดือน

4.3    ระดับร้ายแรง  สำหรับโทษที่ส่งผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสมาคมให้เจ้ากรมพิจารณาลงโทษได้  3  ระดับ

(1)    ปรับเงินเข้าสมาคมตั้งแต่  200  บาท  แต่ไม่เกิน  500  บาท / ครั้งที่ทำผิด  

(2)   ห้ามเข้าร่วมประชุมสภาถั่วงอก  เป็นระยะเวลาไม่เกิน  3  เดือน  และห้ามเข้าร่วมกิจกรรมบันเทิงตลอดระยะเวลา  1  ปี  หรือจนกว่าจะสำนึกผิด

(3)    นำเรื่องเสนอต่อคณะอนุญาโตตุลาการ  และนำเรื่องเข้าที่ประชุมสภาถั่วงอก  เพื่อขอมติขับออกจากสมาชิกภาพ

 

หมวดที่  7  :  เกียรติยศของสมาชิก

1.     สมาชิกภาพผู้ใดมีความดีเด่นด้านความบันเทิง  ในทุกรอบ  1  ปี  จากการโหวตของสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมสภาถั่วงอกในทุก ๆ เดือน  จะได้รับเหรียญ “GROOVY”  เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติทางด้านความกวนโอ๊ยของบุคคลนั้น

2.       สมาชิกผู้ได้รับเหรียญ  “GROOVY”  จะต้องประดับบนหน้าอกด้านซ้ายของเครื่องแบบสมาคมทุกครั้ง

3.       สมาชิกผู้ได้รับเหรียญ  “GROOVY”  จะต้องประดับทุกเหรียญที่ได้รับ  ในกรณีได้มากกว่า  1  เหรียญ

4.     ถ้าสมาชิกผู้ได้รับเหรียญ  “GROOVY”  ทำเหรียญหาย  ให้เจ้ากรมลงโทษและให้นำเหรียญมามอบให้ใหม่  แต่ให้จำหน่ายในราคาที่สูงกว่าราคาตามท้องตลาด  2  เท่า

 

หมวดที่  8  :  เกียรติแย่ของสมาชิก

1.     สมาชิกภาพผู้ใดมีความดีเด่นด้านความบันเทิงในด้านลบ  ในทุกรอบ  1  ปี  จากการโหวตของสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมสภาถั่วงอกในทุก ๆ เดือน  จะได้รับเหรียญ        ลายเคง  เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติความกวนโอ๊ยในด้านลบของบุคคลนั้น

2.       สมาชิกผู้ได้รับเหรียญ  ลายเคง  จะต้องประดับบนหน้าอกด้านซ้ายของเครื่องแบบสมาคมทุกครั้ง 

3.       สมาชิกผู้ได้รับเหรียญ  ลายเคง  จะต้องประดับทุกเหรียญที่ได้รับ  ในกรณีได้มากกว่า  1  เหรียญ

4.     ถ้าสมาชิกผู้ได้ทำเหรียญ  ลายเคง  หาย  ให้เจ้ากรมลงโทษและให้นำเหรียญมามอบให้ใหม่  แต่ให้จำหน่ายในราคาที่สูงกว่าราคาตามท้องตลาด  2  เท่า

 

หมวดที่  9  :  ซุปเปอร์โก๋ 

1.     ผู้ได้รับการยกย่องเป็น ซุปเปอร์โก๋  ให้ถือเป็นบุคคลพิเศษของสมาคมที่ควรยกย่องเป็นอย่างยิ่ง  และจะได้รับเหรียญเกียรติยศ “SUPER  GROOVY” ห้ามสมาชิกคนใดทำให้อับอายในที่สาธารณะโดยเด็ดขาด

2.     สมาชิกผู้ได้รับเหรียญ “GROOVY”  ครบ  6  เหรียญ  ให้เจ้ากรมจัดทำเหรียญ เกียรติยศ  “SUPER  GROOVY” มามอบให้เป็นกรณีพิเศษ  เพื่อเชิดชูเกียรติอย่างสูงในฐานะสมาชิกภาพกิตติมศักดิ์

3.     สมาชิกตามข้อ (2)  ของสมาชิกโดยกำเนิดคนใด  ทำการสมรสกัน  ให้เปลี่ยนคำนำหน้าจาก โก๋  หรือ กี๋  เป็น ซุปเปอร์โก๋  โดยให้เจ้ากรมจัดทำเหรียญเกียรติยศ  “SUPER GROOVY”  มามอบให้เป็นกรณีพิเศษ  เพื่อเชิดชูเกียรติอย่างสูงในฐานะสมาชิกภาพกิตติมศักดิ์

 

หมวดที่  10  :  ซุปเปอร์ลายเคง

1.     ผู้ได้รับการยกย่องเป็น ซุปเปอร์ลายเคง  ให้ถือเป็นบุคคลพิเศษของสมาคมที่ควรยกย่องในด้านลบ  และจะได้รับเหรียญเกียรติยศ  ซุปเปอร์ลายเคง 

2.     สมาชิกผู้ได้รับเหรียญ ลายเคง  ครบ  6  เหรียญ  ให้เจ้ากรมจัดทำเหรียญ เกียรติแย่  ซุปเปอร์ลายเคง  มามอบให้เป็นกรณีพิเศษ  เพื่อเชิดชูเกียรติอย่างสูงในด้านลบ

3.     สมาชิกตามข้อ (2)  ของสมาชิกโดยกำเนิดคนใด  ทำการสมรสแล้วเลิกกัน  ให้เปลี่ยนคำนำหน้าจาก ซุปเปอร์โก๋  มาเป็น โก๋และ กี๋  ตามฐานันดรเดิม  โดยให้เจ้ากรมจัดทำเหรียญเกียรติแย่  ซุปเปอร์ลายเคง  มามอบให้เป็นกรณีพิเศษ  เพื่อเชิดชูเกียรติอย่างสูงในด้านลบ

 

หมวดที่  11  :  เรื่องเกินคาด

1.     หากมีกฎระเบียบข้อใดที่ไม่ได้กำหนดไว้หลังจากการประกาศใช้   ให้ถือว่าเป็นเรื่องคาดไม่ถึง  โดยเจ้ากรมจะต้องรีบนำมาเพิ่มเติมได้ในหมวดนี้  โดยผ่านการเห็นชอบจากสมาชิกภาพทุกคน  และถือเกณฑ์เกินกึ่งหนึ่งเป็นสำคัญ

 

ประกาศกร้าว    วันที่  19  กรกฎาคม  ร.ศ. 227 

และให้มีผลบังคับใช้ภายใน 1  เดือน  หลังจากที่เจ้ากรมคนปัจจุบันทำพิธีรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ

ลงชื่อ   โก๋เหม่ง      เจ้ากรมตลอดกาล                                          โก๋เอก    เจ้ากรมปัจจุบัน

             (นายสาธิต  อัศวรุ่งฤกษ์)                                                   (นายเอกสิทธิ์ สุขเกษม) 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: